Acara Pecut - Prinsip Mekanikal

Prinsip-prinsip mekanik yang terdapat dalam acara-acara lari pecut
Berikut ialah prinsip-prinsip mekanik yang terlibat:
a)                Pergerakan (motion)
b)                Halaju (velocity)
c)                Pecutan (acceleration)
d)                Halaju ‘Resultant’ (resultant velocity)
e)                Daya (force)
f)                 Pusat graviti (centre of graviti)

a). Pergerakan

Pergerakan didefinisikan sebagai pertukaran tempat atau kedudukan. Ia adalah dalam satu bentuk yang relatif. Contohnya, apabila anda memandu kereta, anda dalam satu pergerakan relatif dengan jalan, tetapi anda sedang dalam keadaan rehat yang relatif I terhadap kereta itu, Pergerakan terdapat banyak jenis, tetapi dalam lan pecut terdapat dua jenis iaitu pergerakan linear dan angular.
Pergerakan linear
Pergerakan badan dalam satu garisan lurus dan ia bergerak dalam kepantasan,jarak dan arah yang sama. Dengan itu seseorang pelari pecut mestilah memperolehi putaran kaki yang baik.
Pergerakan angular
Pergerakan badan dalam paksa yang tetap. Pergerakan dibahagikan kepada yang sama dan tidak sama. Pergerakan badan dikatakan sama apabilajarak yang sama dibabiskan dalam masa yang sama. Janya tidak sama apabilajarak yang tidak sama dihabiskan dalam masa yang sama.

Contohnya:   Pergerakan sama (uniform motion) — 800 meter, 1500 meter Pergerakan tidak sama (non-uniform motion) — 100 meter, 200 meter
Jadual untuk menentukan pergerakan yang tidak sama:


Jarak(meter) 30 40 50 60 70 80 90 100
Masa(saat) 3.8 4.9 5.9 6.9 7.8 8.5 9.5
Perbezaan masa Untuk setiap 10 m 1.1              1.0         0.9       0.8        0.9       1.0           1.2

Acceleration                        Decelaration


Pergerakan seseorang pelari pecut tidak sama kerana dan 30m – 70m, dia dalam keadaan ‘acceleration’ dan dan 80m – lOOm berlaku ‘decelaration’.

b). Halaju (velocity)


Halaju didefrnisikan sebagai kadar pergerakan sesuatu objek dalam satuarah dan diukur dalam meter per saat. Biasanya halaju seseorang pelari pecut yang baik akanberlari di antara 1O.5m - 1O.8m per saat di mana Iebih kurang 38.4 km/i.

c). Pecutan (acceleration)


Pecutan bagi sesuatu objek yang bergerak ialah kadar perubahan halajunya akan diukur dalam meter per saat per saat ( m/st)

Contoh:         Apabila seseorang pelari pecut memecut dalam 6.6m per saat maka perubahan halaju ke 9.9m per saat dalam 5 saat.

# perubahan dalam kederasan = 9.9m – 6.6in = 3.3m per saat
Beliau melakukan perubahan dalam 5 saat.
5 saat = 3.3 m per saat
1 meter = 3.3 =  0.7 m/s
5
Maka dalam setiap 1 saat halaju meningkat kepada 0.7 meter.

d). Halaju resultant

Dalam mengambil Iangkah larian seseorang pelari mengunakan 2 jenis halaju pada badannya serentak, daya mendatar dan menegak. Pergerakan ‘component’ tidak selalu berlaku pada sudut tepat, tetapijuga boleh digunakan untuk sudut-sudut ‘obtuse’ dan ‘acute’.
a = mendatar
b = menegak
c = halaju resultant                         e) Daya

Daya ialah kesan badan terhadap sesuatu. Pergerakan dalam olahraga boleh dihasilkan apabila daya digunakan, tetapi besar kemungkinan boleh terdapat daya tanpa pergerakan.
Dalam lari pecut, punca utama daya ialah daripada pergerakan dalaman otot-otot pelari dan bahagian luar boleh dibahagikan kepada:
a).        Tarikan ke bawah oleh graviti.
b).        Tolakan ke atas oleh halangan tanah.
c).       Halangan udara.

a halanganudara
b tarikangraviti
c daya resultantf). Newton’s law of Inertia (Hukum Newton pertama)

Everybody continues in a state of motion or uniform motion on a straight line, except in so far as it may be compelled or impressed upon by forces to change that state’

Penerapan daya dalam lari pecut;

a).        magnitud
b).        arah
c ).        titik penerapan
d).       masa penerapan a). Magnitud bergantung kepada;
 i. besar otot-otot
ii.          bilangan ‘fibres’ yang menguneup
iii.         stimulus-nerve impulse.
e).        Arah daya: dalam garisan yang lurus.
f).         Titik perlerapan: titik tekanan pada permukaan tanah
g).        Masa penerapan masa yang diambil oleh kaki di atas   tanah
            lebih panjang masa, lebih kuasanya.
h).       Kuasa Graviti
           Kuasa menarik benda ke arah pusat dunia, kuasa graviti kurang ke arah khatulistiwa.
Keseluruhan secara am
Pada bahagian ‘starting block’ tekanan yang ditekankan oleh kaki hadapan adalah Iebih daripada kaki belakang.

Contoh:
Tekanan          Masa        Lb.Isaat
Kaki belakang                  150 lb.              0.16s          9.0 lb/s

Kaki hadapan                  100 lb.            0.35s          39 lb/sPembahagian Tenaga
Tenaga yang digunakan scrnasa memecut pecutan pada 30-35 meter yang pertama dan dan nyah pecutan (decelarate) sehingga ke garisan penamat.

Kederasan dalam Iari pecut.
Ia bergantung kepada;
a).        jarak langkah (stride length)
b).        kekerapan langkah (cadance)
Biasanya seorang pelari pecut yang baik dapat membuat langkah diantara 7-8,Vz Iangkah persaat
Halaju pelari pecut boleh dikira dengan mendarap kekerapan langkah dengan jarak langkah :
a.   kekuatan otot yang lebih (latihan angkat berat)
b.   keanjalan pada otot ( elasticity of the muscle)
c.    mobility and flexibility ( hip joint)
Keadaan senang ( relax ) pada kederasan yang pantas berganrtuflg kepada
a.   kekuatan
b.   kelembutan
c.    teknik
d.   kecergasan
e.   state of mind
f.    keyakinan
g.   daya tahan
h.   kemahiran


Tenaga aerabik dan anaerobik
Punca semasa Iatihan
Punca Tenaga Primary

ATP – PC & Asid Laktik                         ATP – PC                         Sistem Oksigen
Asid Laktik dan
Sistem Oksigen


% Aerobik                               0               10          20            30            40            50            60            70            80           90  100


——————————————————————————————————————————-
%Anaerobik           100          90            80            70            60            50            40            30            20            10Acara(meter)          100          200          400          800                           1,500     3,20                5,000      10,000        42,000Masa(min:saat)         0:10      0:20           0:45       1:45                            3:45      9:00          14:00     29:00      135:00

Gray  ZoneDipetik daripada:
Panduan latihan olahragara ,MAAU,oleh Nashatar Singh


Sejarah Acara Balapan dan Padang (Olahraga)

Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Ini disebabkan dalam olahraga – terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara-acara ini sama ada secara perseorangan ataupun ber­pasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik, Sukan Asia atau Sukan SEA, walaupun terdapat se­kurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga.

Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlit mungkin ber­kemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka ineng­khususkan penyertaan dan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa- Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagian dalam satu atau dua acara.

Pengkhususan

Di peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulan larian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu, mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringkat sekolah, seseorang murid mampu merangkul banyak pingat mene­rusi pelbagai acara.

Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebih tinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun, dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepada olahragawan lain di seluruh dunia.

Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti, dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara, walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama.

Jenis-jenis Acara balapan

Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga, walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak beraba-­abad lagi. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga, berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. Secara logik, adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat di­jadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukan atau negara.

Seperti yang dinyatakan terdahulu, acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu larian, lornpatan dan lontaran. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja, dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri, yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja.

Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta, tingkat keupayaan mereka, kemudahan peralatan, ke­upayaan pihak penganjur, kewangan, keselamatan, keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh’ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan diper­tandingkan dalam sesuatu perjumpaan.

Umpamanva di peringkat sekolah, bilangan acara sukan sudah tentu ber­kurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA, Sukan Asia, Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik. Dalam Sukan Olimpik, walau­pun dianggap mempunyai jumlah acara olahraga yang maksimum, tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa, semua acara olaharaga dipertandingkan, termasuk untuk wariita.

Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat antarabangsa,dan juga kebangsaan adalah seperti berikut :

Bil. Kategori Acara Peserta
1. Lari Jarak dekat 100 m 200 m
400 m
Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita
Lelaki / Wanita
2. Lari Jarak Sederhana 800 m 1500 m Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita
3. Lari Jarak Jauh 3000 m 5000 m
10,000 m
Wanita Lelaki / Wanita
Lelaki
4. Lari berhalangan 3000 m Lelaki
5. Lari berpagar 100 m 110 m
400 m
Wanita Lelaki
Lelaki / Wanita
6. Lari berganti-ganti 4 x 100 m 4 x 400 m Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita
7. Marathon
Lelaki / Wanita
8. Heptatlon 7 acara Wanita
9. Dekathlon 10 acara Lelaki
10. Berjalan kaki 5000 m 10,000 m
20,000 m
50,000 m
Wanita Lelaki / Wanita
Lelaki

ACARA-ACARA KHAS

Selain acara-acara yang dinyatakan,terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan,atauacarapadang. Umpama­nya, acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kum­pulan acara tersebut, mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki.

Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka, yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan per­tandingan. Bagairnanapun, sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus, dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan.

Marathon

Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama –dunia, walaupun di negara kita, khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. Mengikut sejarah. acara ini  adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan, menggunakan jalar raya biasa. Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. Disebabkan jarak yang amat jauh. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini.

Lumba Jalan Kaki


Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan, khusus untuk lelaki ataupun perempuan. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan, ber­sempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta, penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak, tetapi sebenarnya tidak.

DekathIon

Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian, lompatan dan lontaran. Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari, dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut.

Hari pertama

Hari kedua

100 m
Lompat jauh
Lontar peluru
Lompat tinggi
400 m
110 m lari berpagar
Lempar cakera
Lompat bergalah
Rejam lembing
1500 m

Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan, kekuatan, kelenturan, keazaman serta semangat kesukanan yang tinggi. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan, peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara.

Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga Amatur Antarabangs(IAAF). Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang me­mungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang.

Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan, tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan di Stockholm. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Bagaimanapun, kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalam setiap perjumpaan olahraga utama dunia.

Heptathlon


Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. Acara heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. Acara-­acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut:

Hari pertama Hari kedua
100 m berpagar
Lompat tinggi
Lontar peluru
200 m
Lompat jauh
Rejam lembing
800 m

Seperti dekathlon, pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertan­dingkan. Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita.

BALAPAN UNTUK OLAHRAGA

Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hen­daklah diberi perhatian. Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola.

Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. Ini me­mudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong di­sediakan. Balapan diperbuat daripada bi­tumen dan ada pula daripada tartan. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . Di sekolah atau daerah, kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang. Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu.